Pár slov o nás

Destinační management cestovního ruchu pro turistickou oblast Těšínské Slezsko byl založen v roce 2011 v rámci organizační struktury "Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.", tj. na platformě sdružení právnických osob, v rámci kterého je zastoupen veřejný, privátní i neziskový sektor.

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. je držitelem certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu.

3K platforma - Těšínské Slezsko

Pro efektivní destinační spolupráci je v rámci destinačního managementu TO Těšínské Slezsko kladen maximální důraz na komunikaci, kooperaci a koordinaci všech zapojených subjektů.

Samotný destinační management je tvořen Fórem cestovního ruchu a Radou cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko. Výkonná jednotka destinačního managementu zajišťuje realizaci aktivit, propagaci a marketing, koordinuje spolupráci.

Fórum cestovního ruchu je otevřené fórum aktérů cestovního ruchu v turistické oblasti Těšínské Slezsko. Jednou ročně je organizován odborný workshop s cílem seznámit účastníky s realizovanými aktivitami destinačního managementu za uplynulý rok, představit plánované aktivity a zhodnotit přínosy cestovního ruchu k rozvoji regionů a veřejných rozpočtů. Součástí je diskuze, představení návrhů aktérů CR apod. Partnery destinačního managementu turistické oblasti Těšínské Slezsko jsou tyto subjekty.

Fórum cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko se v roce 2020 z důvodu vládních opatření v souvislosti se šířením Covid-19 konalo distanční formou dne 27.10.2020. Realizace Fóra cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko je v roce 2021 plánována na 25.11.2021.

Rada cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko je zřízena na základě společné vůle subjektů cestovního ruchu a municipalit v TO Těšínské Slezsko. Posláním Rady je řízení CR v TO Těšínské Slezsko. Jednání Rady probíhá 2x ročně, příp. častěji dle potřeby. V současné době má Rada cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko 14 členů.

Jednání Rady cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko se v roce 2020 z důvodu vládních opatření v souvislosti se šířením Covid-19 konalo pouze 1x, a to distanční formou 14.10.2020. Jednání Rady cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko dále proběhlo 1. 6. 2021 prostřednictvím online platformy. Druhé setkání je naplánováno na 2. 12. 2021, tentokrát již prezenční formou.

Další informace k organizaci destinačního managementu turistické oblasti Těšínské Slezsko na: http://www.regrada.cz/rubrika/cestovni-ruch/.

Akční plán destinačního managementu turistické oblasti Těšínské Slezsko je v současné době zpracován na období III/2021 do X/2022.