Pár slov o nás

Destinační management cestovního ruchu pro turistickou oblast Těšínské Slezsko byl založen v roce 2011 v rámci organizační struktury "Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.", tj. na platformě sdružení právnických osob, v rámci kterého je zastoupen veřejný, privátní i neziskový sektor.

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. je držitelem certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu.


3K platforma - Těšínské Slezsko

Pro efektivní destinační spolupráci je v rámci destinačního managementu TO Těšínské Slezsko kladen maximální důraz na komunikaci, kooperaci a koordinaci všech zapojených subjektů.

Samotný destinační management je tvořen Fórem cestovního ruchu a Radou cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko. Výkonná jednotka destinačního managementu zajišťuje realizaci aktivit, propagaci a marketing, koordinuje spolupráci.

Fórum cestovního ruchu je otevřené fórum aktérů cestovního ruchu v turistické oblasti Těšínské Slezsko. Jednou ročně je organizován odborný workshop s cílem seznámit účastníky s realizovanými aktivitami destinačního managementu za uplynulý rok, představit plánované aktivity a zhodnotit přínosy cestovního ruchu k rozvoji regionů a veřejných rozpočtů. Součástí je diskuze, představení návrhů aktérů CR apod. Partnery destinačního managementu turistické oblasti Těšínské Slezsko jsou tyto subjekty.

Realizace Fóra cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko je v roce 2022 plánována v měsíci listopadu.

Rada cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko je zřízena na základě společné vůle subjektů cestovního ruchu a municipalit v TO Těšínské Slezsko. Posláním Rady je řízení CR v TO Těšínské Slezsko. Jednání Rady probíhá 2x ročně, příp. častěji dle potřeby. V současné době má Rada cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko 14 členů.

Jednání Rady cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko proběhne v roce 2022 v měsíci červnu a prosinci.

Další informace k organizaci destinačního managementu turistické oblasti Těšínské Slezsko na: http://www.regrada.cz/rubrika/cestovni-ruch/.

Akční plán destinačního managementu turistické oblasti Těšínské Slezsko je v současné době zpracován na období VII/2022 do X/2023.